Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky”) platí pro nákup v  internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.schiedel.cz/cz/e-shop (dále též jen „e-shop”), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti Schiedel, s.r.o., se sídlem Nehvizdy, Horoušanská ul. 286, okres Praha-východ, PSČ 250 81, IČ: 251 57 922 (dále jen „Schiedel“), prodávajícího a kupujícího.

2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Spotřebitelem je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Uzavření kupní smlouvy

1. Nabídka zboží v rámci našeho internetového obchodu je prezentací nabízeného a prodávaného zboží a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná objednávka kupujícího doručená zvolenému prodejci (stavebninám).

2. Smluvní vztah vzniká mezi kupujícím a zvoleným prodejcem materiálů Schiedel, kterého si kupující vybere při realizaci objednávky z nabídky na e-shopu (dále též jen „prodejce“). Tento vybraný prodejce je od okamžiku přijetí objednávky jediným a výlučným subjektem zodpovědným za prodej a dodání zboží zákazníkovi. Po přijetí objednávky od kupujícího bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. Tímto potvrzením o přijetí objednávky se potvrzuje doručení návrhu na uzavření kupní smlouvy. Kupující výslovně bere na vědomí, že společnost Schiedel není stranou takové kupní smlouvy.

3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je doručená objednávka zvolenému prodejci, kupní smlouva v takovém případě vzniká akceptací tohoto doručeného návrhu zvoleným prodejcem. Prodávající potvrdí akceptaci objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

4. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

5. Ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit podle situace na trhu a v důsledku cenových vlivů. Uvedená cena v ceníku e-shopu zboží je závazná v den prezentace na stránkách e-shopu a v tentýž den odeslání objednávky na e-mailovou adresu zvoleného prodejce.

Dodací a další podmínky kupní smlouvy

1. Podmínky kupní smlouvy si kupující dojedná s konkrétním prodejcem. Vzhledem k tomu, že společnost Schiedel není smluvní stranou takové kupní smlouvy, jsou ta ustanovení tohoto oddílu obchodních podmínek, která se týkají dodání a platby zboží, pouze informativní. Kupní smlouva uzavřená s konkrétním prodejcem může být podřízena obchodním podmínkám tohoto prodejce.

2. Pokud má objednaný materiál prodejce (stavebniny) skladem, je odběr možný zpravidla ihned v rámci otevírací doby daného prodejce. Pokud zboží není skladem, prodejce objednaný materiál se souhlasem kupujícího objedná u výrobce a termín dodání bude s kupujícím sjednán.

3. Platba je zpravidla možná v hotovosti při převzetí zboží, kartou nebo převodním příkazem dle dohody s konkrétním prodejcem.

4. Společnost Schiedel, s.r.o. prostřednictvím e-shopu pouze zprostředkovává kontakt mezi kupujícím a prodejcem, a proto nenese žádnou odpovědnost za prodlení prodejce s dodáním zboží, za jakékoliv porušení povinnosti ze strany prodejce.

5. Údaje dle § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, zejména pokud jde A) o  způsob platby a způsob dodání zboží, B) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a ze záruky, C) podmínky uplatnění práva na odstoupení apod. sdělí kupujícímu konkrétní prodejce při uzavření kupní smlouvy. Ustanovení těchto obchodních podmínek, která obsahují některá z těchto poučení, mají pouze informativní povahu.

Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupujícíspotřebitel ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

2. Právo odstoupit od smlouvy je zachováno, pokud do posledního dne lhůty je oznámení kupujícího-spotřebitele o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu.

3. Právo na výše popsané odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případech popsaných v § 1837 občanského zákoníku, zejména u kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, a dále smlouvy o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

4. Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Kupující-spotřebitel povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění.

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

1. Kupující vyplněním objednávky vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v objednávce a kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího a společnosti Schiedel (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

2. Prodávající a společnost Schiedel informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců, pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

4. Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k  archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, dále společnost Schiedel a případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

1. Název a hlavní charakteristika zboží, které prodávající v rámci e-shopu nabízí je uvedena u  konkrétního produktu.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

4. Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu – spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2015.